فارسی

در این صفحه می توانید به تمامی نمونه سوالات و کاربرگ های فارسی دوم ابتدایی به صورت یک جا دسترسی داشته باشید.

 

کاربرگ ها
عنوان توضیحات لینک
دانلود
آزمون ها
عنوان توضیحات لینک
آزمون فارسی دوم ابتدایی فصل اول اختصاصی مجموعه حضرت روح الله (درس 1 و 2) دانلود
آزمون فارسی دوم ابتدایی فصل دوم اختصاصی مجموعه حضرت روح الله (درس 3 و 4) دانلود
آزمون فارسی دوم ابتدایی نوبت اول اختصاصی مجموعه حضرت روح الله دانلود
آزمون پایانی فارسی دوم ابتدایی اختصاصی مجموعه حضرت روح الله دانلود